Intuition - Den värdefulla kunskapen

04.06.2018

Se dig omkring. Folk är inte lyckliga. Vi är bortkopplade från oss själva. Många människor lever i huvudet, inte med känslorna. Någonting måste vara fel. - Marina Abramović

Problemet med att inte veta hur man ska hantera verkligheten är att det kan bli för mycket. Risken finns då att man antingen stänger av sig själv känslomässigt, eller att man blir utbränd av alla intryck. Att bara leva i huvudet och stänga ute känslorna är ett sätt att överleva. Men det innebär samtidigt en kvalitetsförlust gällande sitt eget liv. Att koppla bort stora delar av det emotionella är det samma som att förminska sig själv och degradera till en halv människa.

Om vi enbart lever i huvudet och inte i våra känslor, hur kommer det att påverka våra liv?

Människan är en mycket komplex varelse. När vi känner oss pressade så tenderar vi att fokusera på det rationella och stänga ner allt annat. Ser vi inte inåt - i oss själva - så förlorar vi många förmågor, och då blir det omöjligt för intuitionen att flöda. Dagens samhälle - med kraven på det rationella tänkandet och hur man ska förhålla sig till livet - har mer och mer avlägsnat möjligheten för människor att stärka sin intuitiva förmåga. Men för de människor som antingen är vakna, eller håller på att vakna, är insikten om att problemen i samhället och världen i stort inte kan lösas med hjälp av gammalt tankegods. Lösningen ligger i att betrakta och angripa problem på helt nya sätt.

Utan kreativt nytänkande kommer vi som människor och det samhälle vi lever i, aldrig att färdas i rätt riktning. Att hålla sig till enbart det rationella och analytiska tänkandet och minimera det emotionella inflytandet, kommer i allt snabbare takt att förvandla samhället till ett kylslaget digitalt och automatiserat landskap. I ett sådant samhälle värderas siffror och statistik betydligt högre än ett människoliv.

Att se är samtidigt att tro. Vårt seende påverkar vår intuition. Detta bör man vara medveten om. Faran i detta är att våra egna fördomar kan påverka vårt seende, vilket i sin tur gör att intuitionen kan bli mycket missvisande. Intuitionen bygger dock till stor del på våra livserfarenheter och den växer över tid, i takt med att vi växer som individer genom vår personliga utveckling.


Kreativt tänkande

Kreativiteten handlar bland annat om att samla in olika tankar, intryck och idéer och sedan föra dem samman till en större helhet - till ett bredare och mer nyanserat och klarseende perspektiv. Det är åtminstone ett av kreativitetens potentiella ändamål. Ur denna förmåga kan många lysande beslut och storslagna idéer komma. Men om man inte är i kontakt med sin emotionella och intuitiva förmåga, så kommer man att angripa problem på samma gamla vanliga sätt. Resultatet av detta blir att historien upprepas, om och om igen. Ett exempel på detta, från ett globalt perspektiv, är att om man fortsätter att försöka bekämpa krig så som man alltid har gjort, så kommer man bara att starta fler konflikter och sammandrabbningar.

Den moderna människan har rent generellt sett ingen kontakt över huvud taget med sin intuition.

Vårt fokus har flyttats från omgivningen och den naturliga världen, till vår konstruerade värld. Den värld som består av bestämda former, av kartor med påhittade gränsdragningar, strategier, normer, regler, kontrollsystem etc. Detta har resulterat i att människor har glömt hur man är medveten om omvärlden och många av livets dimensioner. Vi har dessutom hela tiden krav på oss att vi ska uppnå vissa mål och att vi ska vara produktiva, vilket också gör att vi förlorar kontakten med både oss själva och den högre verkligheten.

Att studera omvärlden, naturen, olika fenomen, människors beteende- och reaktionsmönster är ett mycket konstruktivt sätt att bygga upp sin intuition på. Återigen så har en människas erfarenheter mycket stor betydelse för kvalitén på den intuitiva förmågan. Stora mängder data och information utgör ett bibliotek som hjärnan kan sammankoppla, vilket möjliggör mer exakta intuitiva utslag och slutsatser. Våra hjärnor utvecklas ständigt tack vare våra känslor och upplevelser. Detta har en stor inverkan på hur vi bygger vår kunskap.

Intuitionen handlar egentligen inte bara om en rosa-fluffig känsla, som oftast förknippas med andlig utövning. Intuition handlar om medvetenheten om de subtila detaljerna som inte står i direkt fokus för vår uppmärksamhet. Alltså, detaljerna som vårt undermedvetna är medvetet om. Problemet är när vi alltför ofta bara använder vår medvetna hjärna, så förstår vi inte varför detta är av stor vikt. Resultatet blir att dessa subtila och intuitiva detaljer inte verkar betyda någonting, så därför bortser man från dem. Detta gör att man bortser från en stor del av vår kunskap eftersom få mentala processer är medvetna. Enligt forskningen så sker de flesta - upp till 99 procent - i vårt undermedvetna. Dessa processer och förnimmelsers uppgift är bland annat att uppmärksamma oss på saker som vårt medvetna sinne inte märker. Ett viktigt syfte med den intuitiva förmågan är att ge oss en vink - en känsla - kring situationer, och om vi ska förändra dem eller inte. Om man exempelvis ska ha med en viss människa att göra eller inte, eller om en situation kommer att bli skadlig eller inte.


Kommunikativ förmåga

Vad gäller det mesta av kommunikationen människor sinsemellan, så är den inte helt glasklar eller jättetydlig. Utan det handlar mer om tonläge, ordval, metaforer, humor, ironi, och så vidare. Intuitionen har alltså kontakt med dessa saker - det som går mer under "radarn" - och när vi bortser från den så missar vi information som vi borde veta och känna till. Vad man också ska vara medveten om när det kommer till den intuitiva förmågan, är vad begreppet "magkänsla" innebär. I magen har vi hundratals nervceller som i allra högsta grad är med och påverkar våra beslut. Tänk exempelvis på alla de gånger som man har haft en knut i magen eller att den har varit full av fjärilar.


Samla erfarenheter

Att ge sig ut i det okända är en aspekt av insamlandet av information som man aldrig kan bortse från. Det som är skrämmande och utmanande kommer onekligen att förse oss med erfarenheter som vi inte kunde ha fått genom att stanna kvar i vår trygga bubbla. Vi kommer heller aldrig att kunna förändras om vi envisas med att göra enbart det som vi tycker om. Det resulterar bara i samma handlings- och beteendemönster. Ett tydligt exempel på det är när vi upprepar samma sorts misstag om och om igen. Detta på grund av att vi är ovilliga att beträda nya marker och välja något annat som är okänt för oss.

Våra mönster blir annorlunda då vi vågar att välja annorlunda - tankar, känslor och beteende. De nya erfarenheterna belönar oss med andra perspektiv och nya sätt att betrakta världen och livet. Till detta hör också lärandet genom att misslyckas, vilket i sig är en mycket viktig aspekt i alla former av lärande. Hade vi exempelvis låtit rädslan för att misslyckas ta överhand så skulle det vara helt omöjligt att lära sig cykla. Misslyckandet är med andra ord en del av själva livsresan, vilket lär oss vad som inte fungerar och tvingar oss in i en situation som gör att vi kan lösa ett problem och istället lyckas. Förändringar kan man betrakta som nyanser, som i slutändan synliggör det vi vill uppnå och lyckas med. Vetskapen om vad som inte fungerar gör att vi mycket lättare kan välja det som fungerar.

En sak som definitivt blockerar oss från vår intuition är allt buller och oväsen som det moderna samhället förser oss med. Men det finns även ett enormt utbud av olika former av störningar, vilka vi har valt att kalla för underhållning. Oljuden från den yttre världen tystar ljudet från den inre världen, och det är vår intuition som får betala priset.

Det feminina

Kan det vara så att vår brist på kontakt med jorden leder till att vi inte respekterar femininitet, och därav den enormt utbredda empatilöshet gentemot det kvinnliga könet? Respekten för moder natur och det feminina går kanske, trots allt, hand i hand? Jorden, eller moder Gaia, kan betraktas som den kosmiska modern som gav människan liv. Gaia är således upprätthållaren av liv, eftersom vi lever av henne, och hon i sin tur föder oss. Det tragiska med den moderna människan är att det ligger i hennes natur - åtminstone än så länge - att fortsätta våldta moder Gaia. Därmed blir kvinnosynen en symbolisk spegelbild av hur vi behandlar vår natur och vår egen planet. Jorden liksom kvinnan är något som man i många människors föreställningsvärld kan äga, erövra och behandla som man vill. Att den ökande maskuliniteten och förkärleken till våld och förnedring är en stor bov i dramat, går inte att förneka.


Barnens framtid

Vad är det egentligen som vi lär våra barn? Visst är matematik och språk viktigt, men eftersom världen är funktionsbaserad så måste vi integrera och agera i den. Detta i sin tur kräver vissa förmågor om det ska fungera. Förmågor som till exempel att förstå andra människors känslor, men även att förstå våra egna - alltså intuition. Detta måste det finnas en tydlig plats för i skolans värld och i läroplanerna. Om inte, så slutar det hela med att samhället befolkas av en majoritet som är intuitivt- och emotionellt handikappad. Människor som är känslomässigt dysfunktionella är en fara för både sig själva och andra.

Författare: Staffan Stridsberg


Referenser:

Intuition - vår värdefulla kunskap (2014) [video]. UR Play. https://urplay.se/program/198835-intuition-var-vardefulla-kunskap [2018-06-04]