en-Tarot och personlig utveckling

Att studera tarot och filosofin som döljer sig bakom symbolerna i korten, skulle kunna betraktas som att man beger sig ut på en resa mot helhet. Alltså, en resa där målet är att bli en hel människa. Det betyder inte att man blir en människa som kommer att gå bekymmerslös genom resten av sitt liv, utan det handlar snarare om att man har vuxit såpass mycket att man kan möta livet på ett helt annat sätt. Detta genom att man med hjälp av kunskapen som döljer sig bakom tarotkorten, har tillgodogjort sig nya perspektiv och insikter. Inte bara om sig själv som individ och människa, utan även om hur andra människor kan fungera, hur samhällskollektivet är funtat, och hur "jag" som människa förhåller mig till samhället och dess medborgare. Både från ett mikroperspektiv (det individuella) och ett makroperspektiv (det högre).

Hur man är funtat utifrån Lilla Arkanans perspektiv, kommer onekligen att ha en inverkan på det själsliga planet som den Stora Arkanan symboliserar. Om man har ett flertal bekymmer vad gäller det själsliga och den andliga personliga utvecklingen, så kommer det i sin tur att visa sig i hur du tänker, känner och handlar. Men det kommer även att visa sig i var du rent kroppsligt och materiellt sett befinner dig i livet, vilket den Lilla Arkanan symboliserar.

Som ovan, så också nedan. Som nedan, så också ovan. Detta uttryck innebär att allt hänger samman - det övre påverkar det undre, och det undre påverkar i sin tur det övre. Tarot kan hjälpa oss att öppna ögonen och möjliggöra för oss att se världen och livet på det här sättet. Med andra ord; vi får upptäcka världen och oss själva på nytt, och vårt tidigare perspektiv byts ut mot ett högre och bredare. Tarot kan också vara ett verktyg som vi använder för att konstruera en djupare och klarare förståelse för oss själva. Symbolspråket och kunskapen som tarot för med sig innebär att vi öppnar upp för nya insikter som låter oss sammanfoga bitar ur vårt eget liv, som vi tidigare ansåg var separata delar som inte hörde samman. Vi kan på så vis se helheten och hur allt hänger samman. Med andra ord så har vi blivit medvetna om oss själva och hur den ena händelsen påverkar och skapar ett nytt händelseförlopp. Lagen om orsak och verkan är så att säga inbyggd i filosofin och symbolerna som utgör tarot-systemet.

I varje kort finns antingen en händelse, ett scenario eller något annat som symboliserar vad det innebär att vara människa. Varje kort kan och bör betraktas som ett levande scenario, och människorna på varje kort är antingen i rörelse eller gör något som kan liknas vid en symbolist gest. Varje kort är likt en stillbild från en kamera där ett ögonblick i ett händelseförlopp har frusit. Frågan är bara vad som hände innan och vad som kommer ske efteråt. Man skulle på så vis kunna säga att varje tarotkort är endast en bildruta av många i ett längre filmklipp. Därav den filosofiska uppmaningen till att man bör betrakta varje tarotkort som "levande" och inte statiskt. Alltså, att varje kort är levande och kan ha olika symboliska innebörder och betydelser beroende på vilken människa som betraktar korten.

Här finns också några fallgropar, enligt mitt sätt att betrakta tarot. Vad jag menar med det är att man inte får glömma bort eller förbli ignorant inför symbolerna som finns i varje kort. En symbol har en inneboende värdeladdning och den har en betydelse av något slag. Man kan inte bara bestämma sig för att tusentals år av visdom och esoterisk kunskap inte har samma betydelse längre, eller att man själv kan radera ut en betydelse och ersätta med vad som faller en själv in. Om man gör det så kommer symbolen att förlora sin djupa och mystiska betydelse, vilken i ett senare skede riskerar att bidra till självbedrägeri och kunskapsbortfall.

Jag är väl medveten om att det finns många tarotläggare som enbart tolkar korten utifrån ett intuitivt perspektiv. Man känner på så vis in bilden på tarotkortet och låter den intuitiva och andliga uppkopplingen vara ledljuset. Detta betyder att man lägger mindre fokus på själva symbolerna i korten och i stället prioriterar den andliga ingivelsen utifrån ett intuitivt perspektiv. Jag vill förtydliga att jag respekterar detta till fullo och att det är upp till var och en hur man förhåller sig till tarot. Men jag vill också säga att jag inte finner speciellt stor dragning till enbart detta förhållningssätt för egen del. Jag vill mena att man går miste om en stor och nästan outgrundlig visdomskälla om man bortser från det aningen mer materiella och världsliga perspektivet som symbolerna många gånger har sin grund i. Att bortse helt från det symboliska värdet och att vi människor egentligen styrs i stor utsträckning av just symboler, är enligt min uppfattning ett misstag. Vi behöver symboler för att orientera oss i den här fysiska världen, eftersom en stor del av kommunikationen sker genom symbolspråk. Ett tydligt exempel på detta är när vi är ute i trafiken. Det skulle vara opraktiskt och dessutom en säkerhetsrisk om våra vägskyltar inte var utformade som symboler. Hade det istället varit skriven text så hade vi aldrig kunna uppfatta påbudet, uppmaningen eller varningen i samma utsträckning som vi gör då i princip varje skylt är utformad som en symbol. Vår hjärna kopplar omedelbart vad det är vi ska vara uppmärksamma på när vi ser exempelvis en varningsskylt, och på så vis förbereder vi oss på vad som kan komma att hända längre fram på vägen. Trafikskyltarna är dessutom utformade i olika färger som gör oss uppmärksamma på olika företeelser. Färger har också en symbolisk värdeladdning och de väcker upp olika saker i oss och kan försätta människor i olika sinnestillstånd. Ett exempel på detta är varningsskyltarna som nästan alltid har en röd ram.

Symboler som vi på daglig basis kommer i kontakt med talar till oss på ett omedvetet eller undermedvetet sätt. Men det huvudsakliga är att symbolerna kommunicerar med oss, och vi behöver inte tänka efter, analysera och tolka på samma sätt som krävs med skriven text. Skillnaden mellan vardagssymbolik och tarot är att symbolspråket i tarotkorten är mycket mer djupgående och sofistikerat. Dessutom är tarotkortens symbolspråk präglat av tusenåriga kunskaps- och visdomstraditioner som kan berätta någonting om vad det innebär att vara människa. Men inte bara det, utan de här esoteriska visdomstraditionerna kan också hjälpa individen i sitt personliga och andliga sökande efter en högre mening med sitt egna liv. På så vis fungerar tarot-systemet som en vägvisare eller kompass för den som av fri vilja börjar studera det esoteriska språket. På sikt innebär detta, som jag tidigare nämnde, att man kommer få helt nya perspektiv på sin tillvaro och världen i övrigt. Men inte bara det. Det huvudsakliga syftet, enligt min personliga åsikt, är att man lär känna sig själv på ett helt nytt sätt. Den esoteriska filosofi som följer då man studerar tarot tillhandahåller verktyg för personlig utveckling på ett sätt som jag aldrig tidigare har kommit i kontakt med, i några andra sammanhang. Här har vi den verkliga styrkan i symbolerna som finns i både den Stora- och Lilla arkanan. Vi har med andra ord 78 kort som speglar människan och hennes tillvaro här på jorden. Dessa 78 tarotkort bör således betraktas som 78 kapitel, och tarotleken i sin helhet utgör själva boken som varje delkapitel uppfyller med en fördold och esoterisk värld av visdom och tidlös kunskap.

Jag vill dock förtydliga en gång till, att jag har full respekt för den som väljer att tolka tarot enbart genom intuitionen. Var och en väljer som sagt hur de ska förhålla sig till tarotkorten och hur de vill arbeta, oavsett om det är för personligt bruk eller gentemot klienter. Men jag vill betona att tarottolkningar kan få en ännu djupare innebörd av att man arbetar med både intuitionen och symbolspråket samtidigt. Vad jag däremot inte skulle kunna uppmuntra är att utelämna intuitionen och enbart ägna sig åt symbolerna eller förutbestämda tolkningsmönster. Intuitionen är bland det viktigaste då man ska vägleda människor. Hur ska man annars kunna känna in en annan människa och vara ordentligt uppmärksam på vad som sker i klienten under vägledningens gång? Men utan grundläggande kunskap inom symbollära så kan tarotkorten bli en aning ogripbara i vissa fall, om jag får säga vad jag tycker. Just därför har man inget att förlora på att studera symbolernas historia och mening, utan man har allt att vinna.

Till dig som känner dig dragen till att börja studera tarot, eller till dig som redan gör det, vill jag bara säga en sak. Välkommen till tarotkortens fantastiska värld. Du har nu gett dig ut på en resa - en resa mot helhet och förståelse. Lycka till på din färd mot andlig, psykologisk och kroppslig upplysning.

Författare: Staffan Stridsberg