en-Nr. 1 Magikern

04/05/2018

I det västerländska samhället har vi under många år blivit lärda att magiker är manipulatörer, att de kan vara i pakt med djävulen och demoniska krafter och att de har egna hemliga läror. Allt detta enbart för den personliga och egocentriska vinningens skull. Man kan säga att denna bild kommer delvis från magikerna själva men också från kyrkan. Genom att magikerna tar direktkontakt med det gudomliga så utmanar de på så vis prästerskapets viktiga roll och ställning. Detta till skillnad från de ordinära kyrkobesökarna som ser prästen som länken mellan dem och Gud, samt att själva prästerskapet är Guds ställföreträdare på jorden. Detta kan, och kommer förmodligen, att leda till strid och maktkamp. Tarot och andra former av ockult, eller esoterisk, kunskap är i någon mening revolutionära, eftersom att denna kunskaps intention är att lära ut vägen till frälsning i detta liv, genom vårt egna och personliga inre arbete.

Magikern är det första kortet i Stora Arkanan och den första vägvisaren, eller guiden, i jakten på visdom. Magikern befinner sig på den lägsta nivån på den personliga utvecklingstrappan, eller i andra ordalag; den första pinnen på självförverkligandets stege. På bordet framför Magikern hittar man symbolerna som representerar de fyra sviterna i Lilla Arkanan, samt de fyra elementen. Bordet som består av fyra sidor och fyra ben står stadigt och stabilt på marken, vilket symboliserar den materiella världen - den stabila och solida basen. På bordsskivan hittar vi staven; eldens element, bägaren; vattnets element, svärdet; luftens element och myntet som hör ihop med jordens element. I detta sammanhang så skulle staven kunna betyda entusiasm, bägaren ett godartat motiv, svärdet en klar plan och myntet allt som är praktiskt.

Magikern är i besittning av, och i, kommunikation med de övre krafterna och själens gåvor. Ett viktigt symbolvärde i Magikerns kort är den gudomliga och högre viljan, eller motivet i människan, som reflekterar Gud. Det övre gudomliga möter det undre i form av de fyra elementen som utgör jordelivet, vilka Magikern praktiserar och använder efter egen vilja.

Man bör även ha i åtanke att de fyra sviterna i den Lilla Arkanan, eller de fyra elementen, inte nödvändigtvis behöver representera "verkligheten", utan att de även hänger samman med Magikerns manipulativa natur - vilket på djupet kan innebära att de är illusoriska. Magiker har traditionellt sett använt sig av olika trick för att rikta vår uppmärksamhet åt något annat håll. Detta kan innebära att man använder den materiella världen för att fokusera vår uppmärksamhet i en viss riktning, eller för att distrahera oss. Just detta är själva anspelningen på den illusoriska naturen som vår tolkningsförmåga av verkligheten innebär. Magikern äger förmåga att effektivt öppna upp portalen till själva livsspelet eller livspusslet.

Kraften hos den förverkligade individualiteten, eller individen, är en magisk kraft som i realiteten är verkningsfull och fungerar. Den klarar sig också utan alla former av ritualer och rekvisita. Denna kraft är också frigjord från bojor som utgörs av fantasier och falska förespeglingar. Individualiteten har också en korrelation med det inneboende symbolvärdet i siffran ett - den är med andra ord icke-delbar. Odelbar heter på latin individuum, därav ordet individ. Denna magiska kraft som finns nedlagt i kortets symbolik, är en naturlig kraft som står var och en av oss till buds att ta del av. För detta krävs en vilja och en uppfinningsförmåga, så att man kan öppna upp en väg eller bygga en bro för att hitta fram till sig själv. Eller hitta in till sig själv.

Vi studerar tarotkorten och lär oss det symboliska språket, men också speciella formler, eller förhållningssätt, för att på så vis kanalisera och rikta energin i de känslor som väcks till liv inom oss. Men vi får dock inte glömma bort att den verkliga magin ligger inbäddad - ingjuten - i själva bilden och inte i tolkningarna eller förklaringarna av bilden. Essensen och det sanna värdet som utgör förutsättningarna för själva spådomskonsten döljer sig alltså bakom kortet.

I Magikerns liv finns alla möjligheter ständigt närvarande, vilket innebär att gränsen mellan det möjliga och omöjliga har mattats av. Med andra ord så finns numera insikten att man kan skapa det som man tror på. Magikern visar att han kan använda magin för att göra det omöjliga möjligt, men förståelsen för varför eller hur det exakt går till kanske fortfarande inte har infunnit sig. Men den viktigaste insikten är dock att det fungerar. Dessa insikter manifesteras i realiteten i form av talanger - talanger som innebär att vi klarar av att möta det väntade och det oväntade i livet. Ett vardagligt uttryck är "att trolla med knäna", vilket innebär att man är förmögen att använda sina erfarenheter och gåvor till problemlösning samt viljan till att prova saker. Speciellt nya saker i livet.

Magikern håller upp en trollstav för att leda eller dra ner andens kraft och låta den manifesteras i vår fysiska verklighet. Detta är energi i sin mest kreativa och skapande form. Magikern är den Stora Arkanans begynnelse och representerar medvetande, handling och skapelse, eller skapande. Man kan säga att Magikern representerar själva processen från idé till manifestation, vilket innebär att man gör någonting till verklighet utifrån de möjligheter som livet och verkligheten erbjuder. Det är just därför som vi hittar de fyra symbolerna på bordet framför Magikern, vilka återigen representerar de fyra elementen. Magikern använder inte enbart den fysiska världen i sitt magiska arbete, utan han skapar också världen och verkligheten, i andemeningen att han ger sitt liv en mening och på så vis stakar ut en livsriktning.

Magikern håller upp sin ena hand mot himlen och riktar samtidigt den andra ner mot den grönskande och spirande jorden. Han är likt en åskledare, ett redskap, eller en kanal som gör det möjligt för den högre och andliga energin att flöda genom honom. Kraften från ovan leds in i trollstaven, genom Magikerns kropp, och sedan ut genom handen som pekar ner mot jorden. Energin jordas därmed i marken och kan sedan manifesteras i form av den fysiska verklighet som vi på daglig basis upplever och får ta del av. Ett annat sätt att uttrycka det på är också att Magikern inhämtar från ovan och sedan överlämnar till det som finns nedan.

Magikerns djupare mening och ursprung symboliseras av handpositionerna. En hand som mottager och en hand som riktar energin. Kortets inneboende betydelse uppmanar för det första om att bli medveten om kraften och makten i våra egna liv; själslig eller gudomlig kraft och spänningar eller spännande tilldragelser som besitter eller uppfyller oss. För det andra så representerar Magikern "vilje-styrka", "vilje-kraft" eller "sann vilja". Med andra ord; viljan likt en samlad enhet som riktas mot ett visst mål i livet. Detta blir i sin tur en enorm styrka eftersom energin kanaliseras i en viss riktning. Människor som uppnår det som de vill i sina liv är i regel personer som verkligen vet vad de vill, och de äger en förmåga att rikta sitt fokus och sin energi. Magikern lär oss på så vis att både "vilje-styrka" och framgång har sitt ursprung i själva medvetenheten om den kraft som står oss alla till buds. De flesta människor agerar dock sällan, utan de re-agerar istället, vilket innebär när verkligheten kommer ikapp att de kastas från den ena upplevelsen till den andra, i maktlöshet. När en människa väljer att agera, istället för att reagera, så innebär det att man återtar makten och istället riktar sin styrka mot vad det är som man vill uppnå och vilken livsväg som man vill gå. Detta sker genom vilja och medvetenhet.

Eftersom Magikern är Stora Arkanans första kort så är han också alltings början, men också fullbordan - han är allting och alla möjligheter. Genom att binda samman det högre och det lägre - ovan och nedan - till ett enda universum, så är också Magikern en symbol för verkligheten och världen utan gränser. I och med att Magikern är en representation av alltinget, så bör man också ha i medvetandet att, han representerar just allting, det goda och den onda, sanning och lögn, begynnelse och slut, och så vidare.

Magikern är inspirerad, vilket betyder "att inblåsa" eller "väcka liv i". Den kreativa kraften är ämnad att manifesteras på något sätt, inte hållas kvar i kroppen. Energin måste med andra ord laddas ur och inte stagnera i kroppen, eftersom det innebär ett stopp i energiflödet. Att skapa betyder inte enbart att man ägnar sig åt något konstnärligt, utan ordet har att göra med varje aktivitet och handling som producerar något verkligt med en inneboende värdeladdning, utanför oss själva. Genom att vi frigör kreativ energi så öppnar vi också upp oss själva för ett nytt flöde som kan strömma in i kroppen. Men genom att försöka hålla kvar energin, inspirationen eller kraften i kroppen, eller, att man undviker att göra någonting av den, så blockeras själva kanalen och därmed livsflödet inom oss. Den verkliga magin ligger i den manifesterande handen som pekar ner mot jorden.

Världen är inte tudelad i Magikerns kort; där finns ingen horisont, det existerar ingen gräns mellan kropp och själ, eller mellan himmel och jord. Här har livets motsatser ännu inte utkristalliserats och mikro- och makrokosmos är varandras speglingar. Magikern är en individ i en Värld - en människa - ett universum i miniatyr och en kopia av sin omvärld. Det finns ingen tydlig gränsdragning mellan världarna, vilket också innebär att nattens drömmar fortsätter i dagens verklighet - den vakna verkligheten. Magikern har förmågan att härska över världen, som utgörs av de fyra elementen som finns framför honom på bordet. Man kan också betrakta honom som en dirigent över naturen, eftersom Magikern symboliserar skaparkraften och den till synes magiska förmågan att forma sig själv och sitt liv genom att bruka sin egna vilja.

Magikern är omgiven av röda rosor och vita liljor. Blommorna finns där som en påminnelse om den emotionella och kreativa kraft som finns inom oss själva - den kraft som måste jordas och förankras i den fysiska verkligheten. Detta för att vi över huvud taget ska ha någon behållning av den. Om vi inte skapar någonting av vår inneboende potential så är det nästan det samma som att den inte existerar.

Även Magikern bär den röda och vita färgen på sin klädsel, vilket symboliserar kropp och själ. Därmed är klädseln en direkt parallell till oskuldens vita liljor och lustens röda rosor som är i full blom framför honom. Lägg märke till att blommorna växer tillsammans, utan att de skuggar eller förgör varandra, vilket i sin tur är symboliskt för att kropp och själ är olika varandra men inte åtskilda. Klädseln vittnar även om att Magikern befinner sig i ett begynnande stadium, i form av en adept eller lärjunge.

Kring midjan hittar man ormen, eller ett bälte som har ormens skepnad. Reptilen slukar sin egen svans, vilket härleder till den traditionella betydelsen om evigheten. Ormen på Magikerns kort vittnar dock om en mer specifik betydelse som innebär "själens uppnående, eller färdighet". Ormens förvandling genom att ömsa skinn - den föder sig själv ur sig själv - symboliserar att den inte är i behov av någonting utanför sig själv för att alstra det nya livet. Ormen är liksom Magikern fullständig och komplett i sig själv.

Ovanför Magikerns huvud hittar man det mystiska tecknet som har med anden att göra, eller den helige anden. Detta bör betraktas som ett livets tecken - här i form av en oändlig sträng eller lina. Evighetstecknet är en åtta i horisontellt läge, vilket kan betyda återfödelse eller uppståndelse i Kristus.

Viktigt att nämna är också den inverterade symboliken, eller motpolen i Magikerns kort. Här handlar det om oro, hallucinationer, vanföreställningar, rädsla, samt rädsla för galenskap. Dessa är problem som har ett samband med att energi, eller andlig eld, äntrar en människas inre, och att den personen inte äger någon kunskap om hur man ska omvandla denna energi så att den kan manifesteras i den yttre verkligheten. Om vi inte jordar blixten då den slår ner i åskledaren så blir den fångad i kroppen och forcerar sig själv in i vårt medvetande i form av ångest, frustration och vanföreställningar. Den människa som har upplevt en panikattack vet också att den mentala och psykologiska mardrömmen är en verklig och högst fysisk upplevelse. Man kan uppleva det hela som att kroppen löper amok - likt en brand som är bortom all kontroll. Ordet panik härstammar från guden Pan - att bli besatt av okontrollerbar rädsla genom guden Pan - som i sin tur är en symbol för magiska krafter. Minns dock det symboliska med åskledaren. Den attraherar inte enbart blixten, utan den leder även ner blixten i jorden. Utan den kontakten, eller jordningen, så kommer energin och värmen att fastna i huset, vilket resulterar i att det blir en förödande eldsvåda.

Författare: Staffan Stridsberg

REFERENSER

  • Biedermann, H. (1995). Symbollexikonet. Stockholm: Bokförlaget Forum
  • Bürger, E. & Bürger, F. (1997). Tarot-vägvisaren, Hur du tolkar Tarotkort på egen hand. Stockholm: B. Wahlströms Bokförlag
  • Cooper, J. C. (1986). Symboler, En uppslagsbok. Stockholm: Bokförlaget Forum
  • Cronstedt, M-L. (2002). Levande symboler. Grödinge: Algiz Förlag
  • Nozedar, A. (2010). The Illustrated Signs & Symbols Sourcebook. London: Harper Collins Publishers
  • Packard, M. (2013). Gyllene tarot, Visconti-Sforza-leken. Göteborg: Turkan Förlag
  • Pollack, R. (2007). Seventy-Eight Degrees of Wisdom. San Francisco: Red Wheel/Weiser, LLC.Trollsveden, Y. (1999). . Trelleborg: Mandala Förlag
  • Trollsveden, Y. (1999). Tarot steg för steg. Trelleborg: Mandala Förlag
  • Waite, A-E. (2004). The pictorial key to the Tarot. Boston: Weiser Books