en-Djävulens Historia (Lucifers många skepnader)

Sammanfattning

Mörkrets furste är inte betraktad som bara en enda personlighet, utan existerar i flera olika skepnader samtidigt. Han kan anta formen av Satan, Djävulen, Lucifer, Ormen, Draken och flera andra skepnader. I Bibeln finns ursprunget till den idé som utgör Mörkrets Furste, men informationen är knapphändig på grund av att det inte står mycket alls som detta omtalade ämne.

Människor har i alla tider velat lägga skulden för all den ondska som sker i världen på något yttre fenomen - något utanför oss själva. För den människa som vägrar inse sin egen skuld och del i allt som sker i samhället, kommer en fallen ängel väl till pass. Det måste vara hans fel att världen ser ut som den gör, och därmed är syndabocken ett givet faktum. Lucifers roll har en plats i alla människors liv, för vem skulle det vara som lockar in människor i frestelse och förfall om det inte är han?

Inledning

Jag har valt att skriva om djävulens historia mest på grund av alla frågetecken som uppstått genom åren kring detta laddade ämne. Man förutsätter i regel att begrepp som Lucifer, Djävulen, Draken, Ormen, Satan är en och samma kraft - eller en och samma personlighet. Frågan är bara om det finns distinkta skillnader mellan dessa, trots att likheterna är många.

Syfte och Metod

Den teologiska världen är starkt präglad av våra tidigare kyrkofäders personliga åsikter och deras stundom obegripliga teologiska skrifter och uppenbarelser. Det är dock en stor skillnad på personliga åsikter, som omformats till allmänt accepterade sanningar, och vad som egentligen står skrivet i de ursprungliga heliga texterna. Mitt mål med detta arbete är att reda ut de olika uttrycken och försöka ta reda på vem som är vem.

Som främsta referens har jag använt Bibeln, samt annan passande litteratur som hör ämnet till. Internet har jag också använt i form av nationalencyklopedin och dokumentärfilm.

Frågeställning

Jag är medveten om att detta ämne är ganska svårgripbart. De personliga åsikterna är förmod-ligen fler, än existerande konkreta fakta kring ämnet. Jag har försökt att välja seriösa källor till detta arbete, och dessutom har jag strävat efter att hålla mig till neutrala faktauppgifter. Detta för undvika teologiska och filosofiska teorier, som i slutändan kan visa sig vara personliga åsikter.

Jag har arbetat utifrån följande frågor:

 • Vem är djävulen?
 • Vad är djävulens ursprung?
 • Hur har djävulen framställts genom tiderna?Kärt barn har många namn


Djävulen

Ordet härstammar både från latinets dia`bolus och från grekiskans dia`bolos, som betyder "förtalare", "anklagare". Enligt kristendomen är detta benämningen på den onda makt som är Guds motpol, nämligen Djävulen (www.ne.se).

Satan

Detta namn kommer från hebreiska och betyder "motståndare", "åklagare". Namnet används inom kristendom, judendom och islam. På arabiska heter djävulen Iblis eller Shaytan (www.ne.se).

Lucifer

Lu´cifer kommer från latin och betyder "ljusbringare", vilket är benämningen på djävulen enligt den kristna traditionen. Ordet kommer från Jesaja 14:12 där man kan läsa om den babyloniske konungens fall. Här kallas han för "morgonstjärna", vilket i den grekiska översättningen blev fosfo`ros (ljusbringare), och som man på latin namngav med Lucifer (www.ne.se).

Morgonstjärnan

"Luciferus" var ett ord som romarna använde för att beskriva planeten Venus då den stod väster om solen, och på grund av det gick upp före solen på morgonen. Venus, eller Luciferus, är därför kvar på himlen när solens ljus kommer. Denna himlakropp är den sista som syns på himlen och symboliserar just därför "något" som in i det längsta gör motstånd mot ljuset. Både inom och utanför kyrkans ramar finns det en lång litterär tradition; att identifiera Lucifer som djävulen. Lucifer är nämligen det vanligaste namnet på "den onde" i den senmedeltida litteraturen. Namnet är såklart vanligt förekommande även i senare tiders litteratur, som t.ex i Miltons Paradise Lost eller hos William Blake. Inom den moderna ockultismen och esoterismen finns en lucifermystik som inte ska förväxlas med renodlad satanism. Många av dessa filosofiska idéer är hämtade från Gnosticismen, där Lucifer framställs som en varelse som kan skänka andlig upplysning till mänskligheten (Arlebrand & Wallin 2001, s.56). 


Det Ondas Ursprung

Och det blev en strid i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. (Bibel 2000, Uppenbarelseboken 12:7-9)

Ängeln som föll

År 1215 fastslog det fjärde laterankonciliet, som var katolska kyrkans viktigaste kyrkomöte under medeltiden, att djävulen har skapats av Gud, men att han har blivit ond av sig själv. Denna teologi framhöll att själva skapelsen i sig är god, men att helvetet skapades i samband med Lucifers fall. Legenden om "Ljusbäraren" var vida spridd bland hög och låg. Lucifer hade gripits av övermod och revolterade mot Gud. På grund av detta drevs han ut ur paradiset och störtades ned från himlen. I fallet drog Lucifer med sig andra änglar ned på jorden som senare kom att verka där som demoner (Hammer & Raudvere 2000, s.35).

Teodicéproblemet

Detta är ett av de svåraste logiska och framförallt existentiella problemen inom monoteismen. För om det finns en Gud som är allvetande, allsmäktig och god, hur kan det då finnas så mycket ondska och elände i världen? Kan det vara så att Gud är allsmäktig och allvetande, men likgiltig till ondskan? Eller är det så att Gud är kärleksfull men inte allsmäktig? En vanlig förklaring på detta problem är att Gud har gett människan fri vilja att agera som hon vill. Denna fria vilja missbrukar hon genom att begå onda gärningar - därmed skapas ondska och lidande. En annan förklaring är att det måste finnas en naturlig ond makt i världen, och denna ondska borde då vara Guds motpol, nämligen djävulen (Arlebrand & Wallin 2001, s.16).

Bibeln som främsta källa

Satanister avskyr kristna, och kristna gör i sin tur allt för att slippa befatta sig med sådant som har med djävulsdyrkan att göra. Satanism och djävulsdyrkan hade dock aldrig kunnat existera utan Bibeln. Själva roten till alla föreställningarna om djävulen, enligt den kristna traditionen, har sitt ursprung i Gamla Testamentet. Detta är en samling böcker som tros ha tillkommit mellan 900 f. Kr och fram till århundradena strax innan vår nuvarande kristna tideräkning. När vi inom den kristna västerländska traditionen talar om den personifierade ondskan, då syftar vi på Satan som gestalt. Han har givits rollen Guds främste motståndare i skapelsen (Arlebrand & Wallin 2001, s.16).


Bilden av Djävulen


Ormen i paradiset

I Första Mosebok 3:1-24 kan man läsa om syndafallet där ormen lockar Eva, som i sin tur bjuder in Adam till att äta av den förbjudna frukten, som ger den gudalika förmågan att skilja mellan ont och gott. Ormen, som betraktas som djävulen lockar Adam och Eva till syndafallet. Detta leder till att Gud fördriver dem båda ut ur edens lustgård - bort från paradiset. I denna berättelse är Ormen alltså Satan, och även frestaren (Terhart & Schulze 2007, s. 44).

Demonisk avbildning

Det största problemet med sökandet efter information efter djävulen och hans roll i bibeln, som ändå är ursprungskällan till ondskan inom den kristna traditionen, är just att det finns så lite information. Det är endast på ett fåtal ställen i bibeln som satan dyker upp i olika skepnader, men ändå har han fyllt en såpass viktig roll genom historien. Framförallt en skräckinjagande sådan. Även om han inte dyker upp som gestalt speciellt mycket i själva bibelböckerna, så är han desto mer omtalad i dem. I de olika böckerna som fyller bibeln hänvisar man ondskan hela tiden tillbaka till Satan, Djävulen, Ormen, Draken, Ängeln som föll, och på många andra sätt. Enligt judendomen och Gamla Testamentet är satan inte någon som bara försöker sätta käppar i hjulen för Gud och människan, utan där har han en given plats och en viktig roll att fylla i skapelsen (www.bbc.co.uk/programmes/b016ptr6).

Detta kan man läsa mer om i Jobs bok i Gamla Testamentet (Bibel 2000), där satan uppträder i form av "Anklagaren" som ska pröva människors gudstro. Han får här i uppgift av Gud att testa Job och hans tro till den yttersta gränsen:

En dag när gudasönerna trädde fram inför Herren var också Anklagaren med bland dem. Herren frågade honom: "Var har du varit?" Anklagaren svarade: "Jag har vandrat kors och tvärs över jorden." Herren frågade: "Lade du märke till min tjänare Job? På hela jorden finns ingen så oförvitlig och rättrådig som han, ingen som så fruktar Gud och skyr allt ont." Anklagaren svarade: "Det är väl inte utan orsak som Job är gudfruktig. Du har ju själv på allt sätt skyddat honom och hans familj och allt som tillhör honom, du välsignar allt han gör, och hans hjordar brer ut sig över landet. Men sträck ut din hand och rör det som tillhör honom, då kommer han att förbanna dig rakt i ansiktet." Herren sade till Anklagaren: "Gör vad du vill med det som tillhör honom, bara du inte rör honom själv." Så lämnade Anklagaren Herren. (Bibel 2000, Job 1:6-12) 


Diskussion

Jag tror att människor i alla tider har velat undvika situationer där man tvingas att granska sitt eget beteende, för att sedan inse det personliga ansvaret. Livet blir lite mindre komplicerat om man kan lägga över ansvaret på någon annan, och framförallt beskylla någon annan för det onda som sker.

I och med att Djävulen inte är så omnämnd i Bibeln som man kanske skulle kunna tro, så finns det heller inte mycket som kan motsäga den bild man har haft, och har än idag, av denna mörkrets furste. Men enligt Gamla Testamentet ingår han ju i Guds himmelska skara, där han har rådslag tillsammans med gudasönerna och Gud angående Job. Här får Satan i uppdrag av Gud att tortera och förpesta Jobs liv, för att se om han behåller sin gudstro. Man skulle kunna säga att ondskan i denna berättelse inte är på Satans initiativ, utan det är Guds order som Satan bara utför. Han utför ett jobb åt den högste. Vad man då bör fundera på är, att den gud som beskrivs i Gamla Testamentet kanske inte är den kärleksfulle Fader som kyrkan beskriver, och framförallt det som sägs i Nya Testamentet. Frågan är om det är Gud eller Satan som står för den verkliga ondskan?

Författare: Staffan Stridsberg


Källförteckning


Litteratur

 • Arlebrand, Håkan & Wallin, Kerstin (2001). Den onde. Från forna tiders djävulstro till modern satanism. Libris förlag. Örebro.
 • Hammer, Olav & Raudvere, Catharina (2000). Berättelser om ondskan. En historia genom tusen år. Wahlström & Widstrand. Smedjebacken.
 • Schulze, Janina & Terhart, Franjo (2007). Världsreligioner. Replik in Sweden AB. Viken.
 • Svenska Bibelsällskapet (2007) Bibel 2000. Libris förlag. Örebro

Internet

 • Lucifer. https://www.ne.se/lang/lucifer, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-11-24.
 • Satan. https://www.ne.se/lang/satan, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-11-24.
 • djävul. https://www.ne.se/lang/djävul, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-11-24.

Video

 • https://www.bbc.co.uk/programmes/b016ptr6
 • https://www.youtube.com/watch?v=o1UfYAoKTrs