en-Chakrasystemets koppling till elementen

02/01/2019

Chakrana är ett system för att binda samman den dödliga kroppen

med dess gudomliga karaktär av rent medvetande

Chakran tar emot, omvandlar och förflyttar livsenergier. De bildar en sammanlänkande kanal som kopplar ihop himmel och jord, kropp och själ, själ och materia, dåtid och framtid. När alla chakran har förståtts, öppnats och kopplats samman med varandra har du lyckats överbrygga klyftan mellan materia och själen.

Dina första chakran utgör grunden för allt du gör. Arbetet du gör och grunden du bygger är av yttersta vikt för att skapa framgång i framtiden. Om du arbetar med energin i dina chakran tillsammans med den medvetenhet du skapar om elementens krafter ger detta dig en större helhetsbild av hur och varför livet ter sig som det gör. Det ger dig också en djupare förståelse för hur energi verkar på en högre nivå.

Genom fokus och upprepning blir energier tillräckligt täta för att kunna manifesteras i fysisk form. Om du håller dig till en disciplin och ordning samtidigt som du är medveten om vilka energier som hägrar inom och utom dig, skapar du den täta massa som behövs för att ge dig fysiska resultat.


Rotchakrat

Är kopplat till sviten Pentagram och är byggstenen på vilka de andra chakrana vilar på. Detta chakra har därför en avgörande betydelse för hur hela din färd ter sig och hur du använder din energi i hela kroppen. Det första chakrat syftar till att bibehålla och skapa struktur. Den struktur du sedan kan använda för att samverka och skapa med de övriga elementen, eller energierna.


Sakralchakrat

Är kopplat till Bägare. Det fasta blir flytande. Stillhet blir rörlighet, form blir formlös. Du har fått en viss grad av frihet men också mer komplexitilitet. Det andra chakrat syftar till att släppa taget och skapa flöde. Detta är ett chakra man lätt kan fastna i. Antingen kan fallgropen vara överdriven njutning eller total avhållsamhet från allt vad njutning innebär.


Solar Plexus

Stavarnas koppling, där du återtar din kropp och går igenom känslor och åtrå för att hitta vilja, syfte och handling. När du lägger ihop materia och rörelse skapar dessa energi. Dess syfte är förvandling. Din vilja befriar dig från låsta mönster och skapar nya beteenden. Du behöver ett dynamiskt samspel med den yttre världen för att kunna hålla igång tillräcklig rörelse för att mata din eld och livsglädje.


Hjärtchakrat

Svärd som visar essensen, kärnan, ditt andliga centrum, den plats som förenar krafter från ovan med nedan, innanför med utanför. Fjärde chakrats uppgift är att integrera och balansera olika aspekter av din varelse. Kärleken du upplever på hjärtchakrats nivå skiljer sig tydligt från den mer sexuella karaktären från sakralchakrat. Sexuell passion stimuleras av en speciell persons närvaro, i hjärtchakrat är kärlek inte beroende av yttre stimulering utan upplevs inombords som ett tillstånd.

Författare: ThereseElisabeth