Elementens magi transformerar

10.11.2018

Din resa genom livet innebär att du manas till att göra val

som ger konsekvenser både för dig själv och för andra

Magin genom de fyra elementen är något du som människa utför hela tiden, vare sig du är medveten om det eller ej. Detta sker varje dag, varje timme och varje minut eftersom de fyra krafterna ständigt är aktiva både inom och utanför dig själv. De fyra elementen speglar hur du lever och förhåller dig i ditt fysiska liv. Genom att uppmärksamma hur de påverkar dig och livet kan du förfina dess egenskaper. På sikt transformerar du livet till en högre nivå med dina kunskaper om elementens påverkan. Att du blir medveten om hur du använder elementen är magin, då detta gör att du kan skapa dig en ny verklighet i det fysiska livet.

Det handlar i första hand om att lära känna dig själv genom elementens krafter. Genom att sedan ta ner det gudomliga från himlen ner till jorden så utövas makten över elementen genom själens vägledning.

Uppväckandet av de fyra krafterna, om det görs helhjärtat, kommer att skapa förändringar i ditt liv. Du omformas då elementens kraft och energi korrigeras. Transformationen kommer således att förvandla både livet och verkligheten du lever i. Förändringarna kan skaka om livet då du under en tid kan uppleva förvirring innan den nya gryningen dagas.

I början kan gryningen te sig som ett egendomligt och främmande landskap. Detta sker då ditt gamla sätt att leva på och förhålla dig till verkligheten blir otänkbart i det nya ljuset. Dessa förändringar är en tydlig indikation på att förvandlingen, eller transformationen, har påbörjats och att de fyra krafterna är i färd med att omforma både den inre och yttre verkligheten. De fyra krafternas balans är således avgörande för hur ditt fysiska och andliga tillstånd tar sig form.


Vilket resultat vill du nå?

Hur storartat resultat du vill uppleva är upp till dig. Om du helhjärtat önskar att förändra din tillvaro här på jorden kan du göra det men det kräver fokus och arbete. Stadigt direktiv och struktur är en viktig aspekt av det magiska arbetet genom elementens krafter. Med en ordentlig organisation och målinriktad disciplinering i arbetet kommer du med största sannolikhet att uppleva resultat som är ämnat att föra dig i rätt riktning mot bättre självkännedom och så småningom upplysning. För att nå detta tillstånd innebär det att du behöver tillgodogöra dig grundläggande kunskaper för vad varje element innebär både på en ytlig och djupare nivå. Arbetet kräver uppoffring av både tid och energi.

Genom att väcka elementen till liv kommer du möta dig själv och de krafter du har till förfogande samt vad de innebär för det fysiska livet. Syftet med att arbeta med elementen är att förädla och förvandla dig själv till ditt bästa jag. Med andra ord är det en förädlingsprocess som går ut på att förvandla den oädla och tunga metallen bly, den omedvetenhet som är giftig, till det ädla guldet som är en symbol för upplysning, medvetenhet och självkännedom.


Jordelementet

Kroppen är templet och grogrunden för livet och för att den andliga närvaron ska kunna manifesteras. Hur din kropp mår och hur din kropp kan röra sig i livet har en grundläggande betydelse för hur du kan använda de övriga elementen. Om kroppen bär på gamla sår, om hjärtat inte rensats rent eller gamla konflikter fortfarande påverkar dig gör detta att arbetet med samtliga element inte kan få full balans.

Grunden i jordelementet byggs upp av hur din situation sett ut under livet. Om du bär på traumatiska minnen och kroppen inte fått ur sig denna blockering hindrar det din fortsatta färd framåt. Jorden behöver vara i balans. Jorden måste ha fäste. Jorden behöver näring. Hur du lever ditt liv är balansen, fästet och näringen och kommer därmed att påverka hela din skaparkraft.

 • Hur har din kropp det i det fysiska livet?

 • Hur lever du?

 • Hur är det ställt med din kropp och hälsa?

 • Hur ser din hemsituation ut?

 • Hur tjänar du ditt uppehälle?

 • Är du bekväm med de jordiska krav som ställs på dig?

Genom att väcka upp jordelementet kommer du konfrontera situationer kopplade till kroppens behov i livet. Jord motsvarar Mynt eller Pentagram inom Tarotsystemet och symboliserar det materiella, kroppen och det som hör till den fysiska upplevelsen. Hur ditt liv ser ut i fysiska ordalag samt hur du manifesterar de övriga elementen. Pentagrammen visar fysiska resultat av din skapelse. Jorden speglar även samhällets och omgivningens utformning samt fakta och konkreta resultat. Om du känner dig obekväm i någon del av din fysiska utformning av livet behöver detta åtgärdas för att få den näringsrika energi du behöver för att kunna frodas fullt ut.

Pentagram visar resultatet i det fysiska livet av hur du använt de övriga sviterna, elementen. Alla stabila, jordiska ting som kroppen, hälsan, din överlevnad, din materialistiska och finansiella existens och din förmåga att fokusera och manifestera dina behov. Det är din överlevnadsinstinkt, ditt behov av att må bra, att du accepterar både begränsningar och disciplin vilket är avgörande för all manifestation. Materialisering inträffar när det finns tillräckligt med krafter av liknande karaktär och riktning för att uppnå en massa. När energin ökar blir manifestationen mer uttalad och drar då till sig ännu mer energi.


Vattenelementet

Känslan är den intuitiva ledstjärnan om hur din riktning i livet ser ut. Dina känslor speglar om du lägger fokus på det som ger dig livet eller om fokus ligger på det som tar dig ifrån livet. Om dina känslor är klara blir också livet tydligare att förstå.

Känslan är den starkaste kopplingen till själen då själens röst talar genom din intuition som i grunden är just en känsla av att något känns rätt eller fel. Känslan är en finstämd och mycket subtil energi när den verkar genom din intuition. Övriga element kan göra vattenelementet mer otydligt genom sin obalans. Genom vattenelementet kan du uppleva känslor som behöver frigöras och tydliggöra de känslor som behövs för att sätta din intention. Intuition för dig framåt. Du känner dig fram en bit i taget. Om du följer intuitionen som finns i flera delar av din kropp kommer denna att visa dig vägen till den frihet din själ suktar efter att få uppleva i ditt fysiska liv.

 • Hur är det ställt med dina relationer?

 • Hur känner du om dig själv?

 • Hur ser kärleken ut?

 • I vilka områden i ditt liv är vattnet inte klart?

 • Hur ser föroreningarna ut, vad består de av?

 • Hur känner du inför det liv du lever just nu?

 • Hör du själens röst?

 • Följer du själens röst?

Att väcka upp vattenelementet innebär att du kommer närmare din sanna emotionella status. Detta kan göra att du får erfara problem i gamla relationer eftersom du transformeras och förädlas i din känslomässiga struktur. Inom Tarot är Bägarna vattnets motsvarighet. Det är här du hittar dina omedvetna sidor inom dina känslor, drömmar och fantasier. Mystiken i ditt liv ruvar alltid under vattenytan. Där hittar du också din intuition, dina förnimmelser samt dina själsliga och andliga upplevelser. Vattenelementet är därför starkt kopplat till det femte ande-elementet.

Man kan sammanfatta vattenelementets kärna, eller essens, genom att det handlar om inre vetande som rör djupare betydelser och meningen med våra liv. Vattnet är en stark symbol för det omedvetna inom oss samt mystiska och hemlighetsfulla krafters hotfullhet. Vattnet är så att säga tvetydigt i sin symboliska karaktär, vilket innebär att det ena stunden kan vara harmoniskt och stilla, för att i nästa stund kunna innebära undergång.

Bägare kan visa dig hur dina känslor färgar ditt liv. Om du har sunda, levande känslor eller om de hjälper till att förstöra för din egen utveckling. De kan visa om du lever så intensivt i känslan att det påverkar din vardag på ett positivt eller negativt sätt. Dina känslor och din sårbarhet är en styrka du kan använda för att nå målen du drömmer om och det själen vill att du ska uppnå med ditt liv. Bägarna visar dig dina drömmar, dina förhoppningar och kan hjälpa till att plocka fram det undermedvetna.


Luftelementet

Till dina intellektuella processer hör dina trossystem och de åsikter du har kring livet, dig själv och om andra människor. Luftelementet speglar ditt psykologiska tillstånd och din mentala hälsa. Genom luftelementet förstår du på en logisk nivå de val du gör, hur detta påverkar samt det magiska arbete elementen innebär. Här finns förmågan till att kunna formulera och tänka ut lösningar på hur du vill leva samt vilka behov du har.

Då luftelementet är präglat av hur din livssituation sett ut fram tills nu speglar dina tankar en sund eller osund inställning till att vilja följa själens röst. De föreställningar du matats med genom livet skapar kopplingar i hur dina tankemönster fungerar. Det du fått till dig genom livet tror tanken att du är.

 • Hur är kvalitén på dina tankar?

 • Förstår du din tankeverksamhet?

 • Kan du se vart tankarna härstammar ifrån?

 • Gynnar dina tankar din tillväxt?

 • Är tankarna sammankopplade med själens röst?

 • Följer tankarna själens röst eller hindrar de dig?

I luftelementet kommer du konfronteras av personlighetsförändrade krafter. Vad du trodde och ansåg tidigare om livet och tillvaron kommer med största sannolikhet att kollapsa. Detta element representerar din tankeverksamhet, logiska processer och förnuftet men också din uppfattning om tid och rum. Hit hör även förmågan att skilja det ena från det andra, vilket innebär att göra skillnad på natt och dag, igår, idag och imorgon samt skilja på fantasi och verklighet. Inom Tarot är luftens motsvarighet Svärden. Luften och Svärden speglar dina tankar, föreställningar, din medvetenhet och mentala intelligens. Vindens kraft och dess föränderlighet är ytterst påtaglig men dess energi och verkan är samtidigt osynlig. Detta skapar de svärd du använder för att antingen "hugga ner dig själv" tankemässigt eller att du använder svärden till att mentalt bygga upp dig själv.

Svärd förknippas med kunskap och expansion likväl som friheten som fågeln som flyger fritt genom luften. I den rena energin från sviten finns med andra ord en frihet, som när du upptäcker och förstår, kan använda till din fördel i att du förstår de övriga sviterna. Detta förstärker din skapande process eftersom du kan använda svärdens logik till hur du ska använda de andra sviterna på ett förenligt sätt för dig.

Luften antyder ett rymligt utrymme, vilket uppnås genom att släppa taget om saker. När du håller fast för hårt kväver du dina älskade, berövar dem luften. Du kan tala om andrum när du har behov av utrymme. När du granskar sviten kan du enkelt se om du behöver mer eller mindre andrum från dina egna tankar.


Eldelementet

Eldelementet visar hur du handlar, vad du gör samt hur du beter dig, men också hur du förbrukar eller bygger upp din skapande kraft. Ditt handlingsmönster vittnar tydligt om vad som döljer sig på insidan då en person kan uttala med ord förändringar som behöver utföras. Men personens handling speglar sedan hur elementet verkligen används. Handlingar du utövar är också avgörande för hur magin utövas. Handlingarna behöver vara i harmoni med de övriga elementen på ett uppbyggande och konstruktivt sätt.

Eldelementet kan frammana undanstuvad och nedtryckt ilska som legat och ruvat under många år. Nedtryckt energi tenderar att strypa en människas naturliga potential och skaparförmåga. Till det hör också oförmågan att förverkliga dig själv. Kraften som låter dig göra och skapa det du vill med ditt liv är således instängd. Din handlingskraft kommer återigen att vakna till liv i uppväckandet av detta element. Elden hör ihop med Stavar inom Tarot och speglar din livskraft, energi, din lust, vilja och handlingskraft. Därför sammankopplas bilderna ofta med arbete eftersom det är där många visar sin handlingskraft. Ser vi djupare på aspekten handlingskraft inser du dock att du gör val varje dag, du väljer hur du vill handla och hur du använder din livskraft hela tiden, under hela livet. Inte bara på arbetsplatsen.

 • Vad lägger du din livsenergi på?

 • Vilka övriga sviter handlar du efter?

 • Vad påverkar ditt handlande mest?

 • Håller du fokus?

 • Byter du ofta mönster i hur du handlar?

Elden är det enda av de fyra elementen som människan själv kan frambringa. Därför har elden länge varit en symbol för den gudalika människan. Beroende på användning och intention är elden förtärande men den kan likväl vara en renande låga som utplånar demoniska krafters existens samt en upplysningens låga som bringar ljus i mörkret. Genom stavarna kan beteende ifrågasättas, du kan erhålla hjälp att styra över dina handlingar och ta kontroll över det egna livet genom att stavarna visar det fokus som hägrar. Att ta kontroll över din handlingsförmåga är av största vikt om du har som avsikt att utöva en ren form av magi. Stavarna visar också din vilja, hur starkt lågan lyser och den rörelse du skapar med de handlingar du gör.

Författare: ThereseElisabeth & Staffan Stridsberg